ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β’ τουλάχιστον.
 • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οδηγός βγάλει και το Π.Ε.Ι να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του . Αλλιώς να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του .
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Γ’.
 • Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο επαγγελματικό δίπλωμα:

 • Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολα
 • Γενικές εξετάσεις που προσκομίζονται στον Παθολόγο:
  1.Αίματος –Ουρίας – Σακχάρου
  2.Ακτινογραφία θώρακος
  3.Καρδιογράφημα
 • Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.

Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του:
1.Βιβλιάριο υγείας + Αστυνομική ταυτότητα
2.Παράβολο τράπεζας + Δύο (2) φωτογραφίες
3.Απολυτήριο στρατού (ή νόμιμο απαλλακτικό)

 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος

Αν ο υποψήφιος ΈΧΕΙ άλλο επαγγελματικό δίπλωμα ( Δ ) :

 • Δυο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολα
 • Φωτοαντίγραφο του διπλώματος
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Φάκελος

Αν ο υποψήφιος έχει βγάλει Γ μετά τις 10/9/2009 και θέλει ΠΕΙ :

 • Δυο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολα
 • Φωτοαντίγραφο του διπλώματος
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας