ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
  • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
  • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ’.
  • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του εάν έχει στην Γ κατηγορία Π.Ε.Ι. αλλιώς το 21ο έτος της ηλικίας του .
  • Να επιτύχει σε πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
  • Παράβολα
  • Φωτοαντίγραφο του διπλώματος
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
  • Φάκελος